โรงเรียนตำรวจตระเวนชายบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

 (Root) 20091019_41710.jpg

                            1. ข้อมูลทั่วไป 

                1.1  สภาพทั่วไป

                1.  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13   ตั้งอยู่บ้านเลขที่ – ถนน

ซากอ-ดุซงญอ  ตำบลศรีบรรพต  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์  96210

                2.  สังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                3.  เขตการศึกษา  นราธิวาสเขต 1

                4.  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ ช่วงชั้นที่ 1 ถึงระดับ ช่วงชั้นที่ 2

                1.2  ประวัติของสถานศึกษา 

                โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอฯ ตั้งอยู่ที่ บ้านตืองอ  หมู่ที่ 3 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ. นราธิวาส สาเหตุการก่อตั้งเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องการให้เด็กในวัยเรียนมีสถานศึกษาใกล้บ้านเพราะสถานศึกษาสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งอยู่ไกลจากหมู่บ้านเป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร มีเด็กวัยเรียนบางส่วนที่ผู้ปกครองยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกในเขตบริการของโรงเรียนมีการเคลื่อนไหวของขบวนการโจรก่อการร้าย

                กำนันอุเซ็ง  ยะโก๊ะ  นายยูนุ๊  ยะโก๊ะ  ผู้ช่วยกำนัน และนายอัมรินทร์  วานิ สารวัตรกำนัน ร่วมกันประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนและร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน 10 ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน

                เปิดทำการสอนเป็นทางการ   เมื่อ 15  กรกฎาคม 2534  มีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 1 ห้องเรียน

นักเรียน 90 คน  ชาย 50 คน หญิง 40 คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็ก ถึง ป.1 มีครู ตชด. ทำการสอน 3 ราย

                1. จ.ส.ต.จีรพันธ์  รักษ์สุวรรณ  ทำหน้าที่ครูใหญ่

                2.  ส.ต.ต.สถิต     ขุนทอง          ครูผู้สอน

                3.  ส.ต.ต.การี       มะ                ครูผู้สอน

                วันที่ 20 สิงหาคม 2534  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เสด็จเยี่ยมครั้งที่ 1 ทรงปลูกต้นตะเคียนทอง จำนวน 1 ต้น

                วันที่ 24 มีนาคม 2535  ชมรมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก่อสร้างอาคารเรียนถาวรขนาด 6*12 เมตร จำนวน 1 หลัง มี 2 ห้องเรียน

                วันที่ 15 กันยายน 2535 ชมรมแม่บ้านตำรวจก่อสร้างห้องส้วม จำนวน 1 หลัง มี 2 ที่นั่ง

                วันที่ 25 กันยายน 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมครั้งที่ 2 ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนช่างกลปทุมวัน ที่นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนาชนบทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ก่อสร้าง ขนาด 6*12 เมตร จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน

                วันที่ 24  ตุลาคม 2535  วิทยาลัยช่างกลปทุมวันประกอบพิธีมอบอาคารเรียนและบริจาคอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เครื่องขยายเสียง ลำโพงฮอน มี พ.ต.อ.วิจิตร  เวชชศาสตร์ เป็นผู้รับมอบและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน ตชด.บ้านตือ-

งอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13

                วันที่ 21 กันยายน 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมครั้งที่ 3

                วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2539 นายอุเซ็ง ยะโก๊ะ บริจาคที่ดิน จำนวน 5 ไร่

                วันที่ 16 พฤษภาคม 2539 กก.ตชด.44 แต่งตั้ง จ.ส.ต.จีรพันธุ์  รักษ์สุวรรณ ครูใหญ่ ไปทำหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.บ้านบูกาสแลแม และแต่งตั้ง ด.ต.วิสูตร  เฮงเฮีย ทำหน้าที่ครูใหญ่แทน

                วันที่ 25 ธันวาคม 2543  กก.ตชด.44 ก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 6*30 เมตร จำนวน 1 หลัง มี 6 ห้องเรียน

                วันที่ 30 พฤศจิกายน 2544 กก.ตชด.44 แต่งตั้ง ร.ต.ท.วิสูตร เฮงเฮีย ครูใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ประจำแผนก 5 กก.ตชด.44 แต่งตั้ง จ.ส.ต.จรัส  รองสวัสดิ์ รักษาราชการแทน

                วันที่ 5 เมษายน 2545  กก.ตชด.44 แต่งตั้ง ด.ต.พงศธร  แก้วศรีพุฒ ทำหน้าที่ครูใหญ่

                วันที่ 4 มิถุนายน 2545 กรมอาชีวศึกษา โดยนายสมศักดิ์  สุหร่ายคิมหันต์ รองอธิบดีฯ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนครบรอบ 60 ปี กรมอาชีวศึกษา ขนาด 6*32 เมตร จำนวน 1 หลัง มี 4 ห้องเรียน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณก่อสร้างจำนวน 480,000 บาท

          วันที่ 23 ตุลาคม 2545 กก.ตชด.44 ปรับปรุงอาคารเรียนที่ชมรมอาสาพัฒนาชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีสร้างเป็นโรงอาหารขนาด 7*31 เมตร

                วันที่ 23 มกราคม 2546 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมครั้งที่ 4 ทรงปลูกต้นลองกองจำนวน 1 ต้น

                วันที่ 10 เมษายน 2547 กก.ตชด.44 อนุมัติปรับปรุงอาคารเรียนช่างกลปทุมวันโดยขยายห้องเรียนให้กว้างขึ้นเหลือ 4 ห้องเรียนพร้อมติดฝ้าเพดาน

                วันที่ 30 กันยายน 2547 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสก่อสร้างอาคารสหกรณ์ ขนาด 6*8 เมตร งบประมาณก่อสร้าง 200,000 บาท

                วันที่ 18 มกราคม 2549 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมครั้งที่ 5

                ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง บ่อเลี้ยงปลาคอนกรีต 1 บ่อ  โรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ 1 หลัง   โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 1 หลัง

                ลักษณะที่ตั้งโรงเรียน  เป็นที่ราบเชิงเขา มีถนนลาดยาง ใช้เดินทางได้ทุกฤดูกาล ระยะทางจากอำเภอ

ศรีสาคร ถึงโรงเรียน  มีระยะทาง 17.5 กิโลเมตร

                ประชาชนนับถือศาสนา   อิสลามทุกครัวเรือน  มีรายได้โดยเฉลี่ย  20,000 บาท/ปี/ครอบครัว

          เขตบริการ มี 2 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 3 บ้านตืองอ และหมู่ที่ 4 บ้านไอร์กือเดร์ ตำบลศรีบรรพต

อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

                1.3  ข้อมูลผู้ปกครอง 

                1.3.1  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่  ต่ำกว่าปริญญาตรี

2.โครงสร้างการบริหาร

 (Root) 20091019_42986.jpg

 3.ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2551 

 

ชั้น

นักเรียน

 

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

.ประถมศึกษาปีที่  1

ประถมศึกษาปีที่  2     

ประถมศึกษาปีที่  3

ประถมศึกษาปีที่  4

ประถมศึกษาปีที่  5

ประถมศึกษาปีที่  6

 

16

11

11

14

15

13

29

14

17

        15

15

12

45

25

28

29

30

25

ครู ผู้ชาย     8   คน

ครูผู้หญิง    1   คน

ไม่เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลเนื่องจาก อบต.ดำเนินการเอง

รวม

80

102

182

3.ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ 


 

4.ข้อมูลบุคลากร

ลำดับ

ยศ-ชื่อ-สกุล

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิ

 

ขั้นเงินเดือน

อัตราเงินเดือน

(บาท)

วันเดือนปีเริ่มทำหน้าที่ครู

หน้าที่

หมายเลขโทรศัพท์

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 

 

 

ร.ต.ต.พงศธร แก้วศรีพุฒ

 

ด.ต.สกล  บกเขาแดง

ด.ต.บุญเสริม  วิลัยรัตน์

ส.ต.ท.หญิงอรอุมา วิลัรัตน์

ส.ต.ท.สุวัฒน์   แววเพ็ชร

ส.ต.ท.วิโรจน์  ชูแหละ

ส.ต.ท.ราชวัฒน์  ธรรมโชติ

ส.ต.ท.สมชาย  แพทยา

ส.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์  ศรี-วิลาส

 

 

48

 

44

40

29

33

30

29

29

29

 

น.บ.,ศษบ

(บริหารการศึกษา)

ป.ตรี

ป.ตรี

ม.6

ม.6

ปวช.

ป.ตรี

ม.6

ม.6

 

 

 

 

ส1ขั้น29.5

 

ป3ขั้น16

ป2ขั้น19

ป1ขั้น10

ป1ขั้น11

ป1ขั้น14.5

ป1ขั้น14.5

ป1ขั้น14.5

ป1ขั้น14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21,880

 

18,190

14,340

7,100

7,420

8,540

8,540

8,540

8,380

 

 

5 ก.ค.33

 

16 พ.ค.36

16 พ.ค.39

16 พ.ค.45

16 พ.ค.45

16 พ.ค.48

16 พ.ค.48

16 พ.ค.48

16 พ.ค.51

 

 

ครูใหญ่

 

ผช.ครูใหญ่

ผช.ครูใหญ่

ครูประจำชั้น

ครูเกษตร

ครูประจำชั้น

ครูประจำชั้น

ครูธุรการ

ครูประจำชั้น

 

 

 

 

 

086-2997130

 

081-2778676

087-2861782

087-2861782

086-0883140

089-8692634

081-3886424

081-3884597

084-3138508

 

 

 

5.อาคารสถานที่

                ที่ดินเป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 10 ไร่ และเป็นที่ดินบริจาค จำนวน 5 ไร่

                อาคารเรียนถาวร  จำนวน  3  หลัง

                อาคารประกอบ    จำนวน   3  หลัง

                ห้องน้ำ                 จำนวน   2  หลัง

                คอกไก่ไข่             จำนวน   1   หลัง

                คอกไก่เนื้อ            จำนวน    1  หลัง

    สภาพชุมชนชุมชน

                บ้านเรือนตั้งอยู่กระจัดกระจายตามลักษณะภูมิประเทศ  ประชากรอพยพมาตั้งถิ่นฐานจากพื้นที่จังหวัดยะลา , ปัตตานี และนราธิวาส   ลักษณะกลุ่มเครือญาติมี  11 กลุ่มบ้านย่อย

                -   มัสยิด  5  แห่ง

-   บาไลย์เซาะ 4  แห่ง

-มีผู้นำทางศาสนาอบรมสั่งสอนและเป็นผู้นำทางด้านความเชื่อ  มีโรงเรียนสอนศาสนา  9  แห่ง   

สังกัดกลุ่มคีรีสัมพันธ์ มีโรงเรียนสังกัดกลุ่มจำนวน 6 โรง

                1. โรงเรียนบ้านคอลอกาเว

                2.  โรงเรียนบ้านกลูบี

                3.  โรงเรียนบ้านซากอ

                4.  โรงเรียนบ้านสาคร

                5.  โรงเรียน ตชด.บ้านละโอ

                6.  โรงเรียนตชด.บ้านตืองอฯ

แผนที่การเดินทางจากตัวอำเภอถึงโรงเรียน

 (Root) 20091019_43045.jpg

               

2.  ทิศทางการพัฒนา

                -  ปรัชญาของโรงเรียน

                                “สร้างภูมิปัญญา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  สัมฤทธิ์ผลความมั่นคง ”

                -  คำขวัญของโรงเรียน

                                “  สืบสานวัฒนธรรม   เลิศล้ำวิชาการ  สนองงานพระราชดำริ ”

                -              วิสัยทัศน์ของโรงเรียน  “ โรงเรียน ตชด.บ้านตืองอฯ จะจัดการศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มุ่งพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม  พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนและสร้างความมั่นคงในถิ่นทุรกันดาร  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ประมุข ”

              - พันธกิจ

1.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน  และชุมชนในถิ่นทุรกันดาร  สร้างโอกาสใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน  ให้เข้าถึง  เข้าใจ  พัฒนาและศึกษาต่อ

                       2.  เป็นหน่วยสาธิตและเผยแพร่โครงการพระราชดำริ

                       3.  จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามแนวทางพระราชดำริ  เพื่อสร้างปัญญา  ประสบการณ์  และองค์ความรู้ บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร

                      4.  สร้างจิตสำนึกการรักถิ่นเกิด  ความสามัคคี  ความเป็นคนไทยและการรู้คุณแผ่นดิน

 

-          กลยุทธ์การจัดการศึกษา

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตราฐานการศึกษา

2.  ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีคุณภาพ  มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

3.  ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ

4.  ส่งเสริมให้มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีจำนวนที่เพียงพอ

5.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และความช่วยเหลือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

6.  ส่งเสริมกองทุนเพื่อให้เกิดอาหารกลางวันในโรงเรียนที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนการสอนและบุคลากร

กลยุทธ์ระดับแผนงาน

                1.  ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียนและของชาติ

                2.  ส่งเสริมนักเรียนได้มีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร  

                3.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

                4.  ส่งเสริมให้ นักเรียนได้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีวิจารณญาณ  กล้าคิด กล้าแสดงออก

                5.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  กรักถิ่นเกิด  เลื่อมใสการปกครองระบอบ   ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

                6.  ส่งเสริมให้ ครูได้มีความรู้  ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

                7.  ส่งเสริมให้ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม ตามจรรยาบรรณครู

                8.  ส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู เพื่อให้ครูทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                9.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่คณะครู

                10. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้รู้จักการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงาน

                11. ส่งเสริมพัฒนาแผนงานและโครงการให้ได้มาตรฐานและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                12. ส่งเสริมพัฒนาระบบการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

                13. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีสื่อการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

                14. ส่งเสริมให้นักเรียนและคณะครูได้พัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

                15. ส่งเสริม จัดทำข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน

                16. ส่งเสริมให้ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการบริหารจัดการและพัฒนาทางด้านการศึกษา

                17. ส่งเสริมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

                18. ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเยนการสอนของโรงเรียน

                19. ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและคณะครูของโรงเรียน

                20. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนของครู

                21. ส่งเสริมจัดหางบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ามารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้

                22. ส่งเสริมจัดหางบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดี  สวยงาม สะอาด สะดวกต่อการใช้งานและปลอดภัย

                23. ส่งเสริมการจัดหาทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียน

-เป้าหมาย

1. นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับการศึกษาจากโรงเรียน

2.  นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาในระดับคุณภาพ 3

3.  นักเรียนร้อยละ  90  ผ่านช่วงชั้นที่  2  ภายใน  6  ปี

4.  เยาวชน  ชุมชน ในถิ่นทุรกันดารมีความเจริญและมั่นคง

 (Root) 20091019_43844.jpg

 

 

 

 

 

 

การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 13

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            - โครงการปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝก

โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

-         โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

-         โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน

-         โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร

-         โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

-         โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

-         โครงการฝึกอาชีพ

-         โครงการส่งเสริมสหกรณ์

-         โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-        โครงการปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝก

 เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างของหน้าดิน ตลอดจนการพังทลายของดิน

ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

                สิบตำรวจโทวิโรจน์    ชูแหละ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                       

 

                        

 

โครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

๑.  โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาวัน

                        ความเป็นมา

                        เป็นโครงการแรกที่เริ่มดำเนินในปี พ.ศ. ๒๕๒๓  โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้มาประกอบเป็นอาหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Advertising Zone    Close

Online: 4 Visits: 8,557 Today: 4 PageView/Month: 65

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...